Freitag F84 MacBook Air Case

freitag-air.jpg
I thought this fad was over.
FREITAG. Via Swissmiss.